Konkurs "Skyline Challenge"

21.02.2019 13:56:57

Podziel się

We współpracy z Urzędem Miasta Poznania, Uniwersytetem Artystycznym i Politechniką Poznańską ogłaszamy konkurs "Skyline Challenge" na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich.

- Konkurs ma pomóc w opracowaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i wskazać najlepsze lokalizacje dla wysokich budynków, w tym także na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w rejonach wejść Wschodniego i Północnego – mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.

Koncepcje nie mogą kolidować ze strefą nalotów lotniska Ławica oraz powinny uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne, w tym krajobrazowe i konserwatorskie. Celem jest uzyskanie materiału wyjściowego do dalszych prac planistycznych na terenie objętym konkursem.

Konkurs kierowany jest do studentów Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Nadzór merytoryczny nad studentami Politechniki Poznańskiej sprawować będzie dr hab. inż. arch. Ewa Prusewicz-Sipińska, profesor Politechniki Poznańskiej oraz dr Agata Gawlak. Nad studentami Uniwersytetu Artystycznego - dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i dr Tomasz Piwiński.

Studenci będą składać prace w swoich uczelniach do 10 czerwca. Osiemnaście dni później zaplanowano ogłoszenie wyników i debatę. Od 1 do 12 lipca, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbędzie się pokonkursowa wystawa.

W skład Kapituły Konkursu weszli: Piotr Sobczak – przewodniczący sądu konkursowego, UMP Wydział Urbanistyki i Architektury; Elżbieta Roeske – zastępca przewodniczącego sądu konkursowego, wiceprezes Zarządu MTP; Tomasz Kobierski – wiceprezes Zarządu MTP, Waldemar Kujawiak – MTP; Dariusz Kuźma prof. dr hab., dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP; Mieczysław Kozaczko, dr inż. Politechnika Poznańska; Łukasz Mikuła - radny, Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji; Miłosz Sura –Towarzystwo  Urbanistów Polskich; Adam Kijowski – Miejska Pracownia Urbanistyczna; Karol Fiedor – Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP; Piotr Kostka – Stowarzyszenie Architektów Polskich; Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejski Konserwator Zabytków; Magdalena Kostecka-Burek – Miejski Konserwator Zabytków.

Organizatorzy przewidują pulę na nagrody pieniężne w łącznej wysokości 7500 zł. I miejsce – 3000 zł, II miejsce – 2000 zł, III miejsce – 1000 zł oraz wyróżnienia w wysokości 500 zł. Fundatorem nagród jest Grupa MTP.

Regulamin Konkursu z załącznikami: