Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie wyboru Członków Zarządu spółki MTP sp. z o.o.

07.01.2020 08:20:21

Podziel się

Rada Nadzorcza Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w sprawie wyboru trzech Członków Zarządu spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. na IV wspólną, czteroletnią kadencję.

RADA NADZORCZA
Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14

 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w sprawie wyboru trzech Członków Zarządu spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. na IV wspólną, czteroletnią kadencję, na stanowiska:
– Prezesa Zarządu,
– Wiceprezesa Zarządu Spółki odpowiedzialnego za organizację wydarzeń targowych,
– Wiceprezesa Zarządu Spółki odpowiedzialnego za funkcjonowanie centrum wystawienniczo-kongresowego.

1. Zgłoszenia kandydatów, przedkładane na adres: Rada Nadzorcza MTP sp. z o. o., 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, składać należy osobiście w Recepcji - Gmach Administracyjny – parter, w godzinach 800-1600 lub przesłać listem poleconym, w terminie do 31 stycznia 2020 roku. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie zostało skutecznie doręczone na ww. adres w powyższym terminie. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie w/w terminu nie podlegają rozpatrzeniu.


2. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej i zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie z dopiskiem „Rada Nadzorcza - postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu spółki MTP sp. z o.o.”, z określeniem stanowiska, o które ubiega się kandydat i z adnotacją „Nie otwierać”.


3. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,
c) co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) co najmniej trzyletnie letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
e) co najmniej pięcioletni staż w zarządzaniu personelem lub projektami,
f) korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
g) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych oraz w spółkach handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
h) dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
i) trzyletni staż pracy w branży targowej, eventowej lub kongresowo-konferencyjnej,
j) doświadczenie w realizacji projektów targowych, eventowych lub kongresowo-konferencyjnych dla minimum 300 wystawców/uczestników (z kraju i zagranicy),
k) znajomość języka angielskiego.


4. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
a) list motywacyjny, zawierający również adres zamieszkania/korespondencyjny, w tym numer telefonu i adres e-mail do kontaktów,
b) życiorys ze zdjęciem, opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, osiągnięć zawodowych i stopniem znajomości języków obcych,
c) numer PESEL,
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, okres zatrudnienia, doświadczenie,
kwalifikacje zawodowe kandydata oraz znajomość języków obcych,
e) kopie świadectw pracy,
f) aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia zgłoszenia, zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego, wystawione przez lekarza medycyny pracy,
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawioną nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu składania zgłoszeń,
h) oświadczenie kandydata o co najmniej trzyletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym oraz co najmniej pięcioletnim stażu w zarządzaniu personelem lub projektami,
i) oświadczenie kandydata zgodne z wzorem umieszczonym na stronie internetowej Spółki, które w szczególności dotyczy:
 posiadania obywatelstwa polskiego,
 korzystania z pełni praw publicznych,
 posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
 niekaralności,
 niepodlegania określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego oraz w spółkach
prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 spełniania wymogów określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach
zarządzania mieniem państwowym,
 niepozostawania w związku małżeńskim ani we wspólnym pożyciu z radnym Rady Miasta
Poznania, Prezydentem Miasta Poznania, z-cą Prezydenta Miasta Poznania, Sekretarzem
Miasta Poznania, Skarbnikiem Miasta Poznania, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy
Miasto Poznań, osobą zarządzającą (osoba wchodząca w skład organu zarządzającego)
gminną osobą prawną (gminy Miasto Poznań),
 zapoznania się z „Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków
Zarządu spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.,
 zapoznania się z zasadami wynagradzania w spółkach z udziałem samorządu terytorialnego,
 złożenia oświadczenia lustracyjnego w związku z wyrażeniem zgody na kandydowanie
i objęcie stanowiska Członka Zarządu Spółki albo oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi
złożenia oświadczenia lustracyjnego,
 wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania
kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki,
j) kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe
i osiągnięcia zawodowe.
Odpisy w/w dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, jednak podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oryginałów bądź urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje,
k) referencje z poprzednich miejsc pracy, w tym poświadczające staż pracy w sektorze targowym,
l) oświadczenie o znajomości, innych niż język angielski, języków obcych,
m) pisemną charakterystykę zrealizowanego projektu targowego lub konferencyjnego.
Każde z oświadczeń powinno być odrębnie podpisane przez kandydata.


5. Otwarcie zgłoszeń kandydatów oraz ich formalna ocena nastąpi do dnia 4 lutego 2020 roku.


6. Po dokonaniu oceny formalnej zgłoszeń, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne i zostali zakwalifikowani do trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną zaproszeni listownie lub drogą elektroniczną na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w siedzibie spółki MTP sp. z o.o. w dniu 4 marca 2020 roku.


7. Do dnia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki następujące dokumenty: Akt Założycielski Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w ostatnim pełnym roku obrotowym.


8. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie w szczególności:
a) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
b) wiedza dotycząca działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa,
c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
d) doświadczenie oraz wiedza z zakresu procesów inwestycyjnych,
e) wiedza z zakresu finansów i rachunkowości, prawa podatkowego oraz controllingu,
f) znajomość marketingu,
g) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego, komunikatywność,
h) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki,
i) znajomość języków obcych.


9. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.


10. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki.


11. Kandydaci, którzy po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego nie zostali powołani w skład Zarządu Spółki mogą odebrać osobiście w siedzibie Spółki dokumenty złożone w ramach zgłoszenia w terminie 30 dni od daty umieszczenia informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Spółki. Po upływie powyższego terminu dokumenty zostaną zniszczone.

 

Załączniki:

Ogłoszenie - postępowanie kwalifikacyjne w sprawie wyboru Członków Zarządu spółki MTP sp. z o.o.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru Członków Zarządu spółki MTP sp. z o.o.

Wzór Oświadczenia kandydata na Członka Zarządu spółki MTP sp. z o.o.