Lokalizacja

 

ul. Głogowska 14

60-734 Poznań, Polska

Sprawdź dojazd

Dane firmy

 

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

NIP: 777-00-00-488

Regon: 004870933

Administratorem Państwa danych osobowych są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. („MTP”). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, którą mogą Państwo bezpłatnie wycofać w każdej chwili. Mają Państwo prawo do prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Gdzie się znajdujemy?

Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, Polska, NIP: 777-00-00-488. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000202703, Kapitał Zakładowy: 42 310 200,00 zł.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

listownie: ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

e-mailem na adres: iod@grupamtp.pl

Kto doradza nam w kwestii przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem?

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: iod@grupamtp.pl

Czy muszą Państwo podawać nam swoje dane?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będą jednak mogli Państwo np. otrzymywać newslettera.

Po co nam Państwa dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

W celu marketingowym, polegającym na np. wysyłaniu do Państwa materiałów o wydarzniach, kontakcie telefonicznym, analizowaniu czy zapoznają się Państwo z ich treściami, i które z nich są najchętniej przez Państwa czytane, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez MTP.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie danych jest oparte na Państwa dobrowolnej zgodzie. Przesyłamy do Państwa newsletter na podstawie art. art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 6, 7,8 RODO.

Ponadto, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest analizowanie czy zapoznają się Państwo z naszymi newsletterami, i które z informacji w nich zawartych są przez Państwa czytane najchętniej.

Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i skąd je otrzymaliśmy?

W celu wysyłania Państwu newslettera przetwarzamy wskazany nam przez Państwa adres e-mail. Państwa adres e-mail mogliśmy również uzyskać od naszych partnerów tj. podmiotów z Grupy Kapitałowej MTP – Nowy Adres S.A., Targi Lublin S.A., World Trade Center Poznań sp. z o.o., kontrahentów MTP, klientów MTP lub współorganizatorów wydarzeń organizowanych przez MTP. Państwa dane osobowe MTP mogło pozyskać również ze źródeł powszechnie dostępnych np. CEIDG.

Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe w przypadku wyrażenia przez Państwa na to zgody możemy ujawniać  naszym partnerom, przez których należy rozumieć podmioty z Grupy Kapitałowej MTP – Nowy Adres S.A., Targi Lublin S.A., World Trade Center Poznań sp. z o.o., kontrahentów MTP, klientów MTP lub współorganizatorów wydarzeń organizowanych przez MTP, a także dostawców usług.

Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W związku z wysyłką newslettera Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG, przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas odbywa się na terytorium Unii Europejskiej.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

MTP będzie przetwarzać Państwa w wyżej wymienionych celach przez czas prowadzenia przez MTP działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania przez Państwa zgody na wysyłanie newslettera na Państwa adres e-mail.

Odwołanie przez Państwa zgody na przesyłanie newslettera nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody

Możecie Państwo bezpłatnie, w dowolnym momencie cofnąć Państwa zgodę na wysyłanie newslettera, co nie wpływa na zgodność z prawem wysyłani Państwu newslettera przed wycofaniem zgody. W przypadku cofnięcia przez Państwa zgody, MTP niezwłocznie zaprzestanie wysyłania newslettera.

Prawo dostępu do danych

Są Państwo uprawnieni do uzyskania od MTP potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz dodatkowych informacji (m, in. cele, kategorie, odbiorcy, okres przechowywania, Państwa uprawnienia, źródło).

Po otrzymaniu takiego żądania, MTP dostarczy Państwu kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli MTP nie otrzyma innego zastrzeżenia, żądanych informacji udzieli również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania od MTP niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, maja Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do bycia zapomnianym

Mają Państwo prawo żądania od MTP niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. MTP usunie Państwa dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania np. cofnięcie zgody na wysyłkę newslettera,

- wniesiono skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania np. w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu,

- Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez MTP z obowiązku prawnego,

- Państwa dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądania od MTP ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

- kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – ograniczenie przetwarzania na okres pozwalający MTP sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- MTP potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadniony interes MTP jest nadrzędny wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes MTP), w tym profilowania. Wówczas MTP nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że MTP wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli wniosą Państwo jednak sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez MTP na potrzeby marketingu bezpośredniego, to wtedy nie musza Państwo uzasadniać takiego sprzeciwu, a MTP nie wolno już przetwarzać Państwa danych osobowych do takich celów.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MTP przesłała je do innego administratora. Jednakże MTP zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które MTP przetwarza na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

Co mogą Państwo uczynić, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane  osobowe niezgodnie z prawem?

Mogą Państwo w każdej chwili  wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.